top of page


בקרת חשבונות בנייה חלקיים וסופיים

אנחנו מבצעים מעקב ובקרה לחשבונות חלקיים וסופיים של פרויקטי בנייה, שאושרו לתשלום על ידי המפקחים. אנחנו בודקים את חישובי הכמויות שהוגשו בחשבון בטכנולוגיה חדישה, ומנתחים את המחיר בהתאמה לחוזה, לסטנדרטים המקובלים בענף ולניסיון המקצועי שלנו. השירות שלנו כולל, בין היתר:

•  איתור סטיות וטעויות חישוב בחשבונות
•  בדיקה האם הסכומים שאושרו בחשבון מעוגנים בהסברים הנדסיים ומשפטיים מתאימים
•  איתור אי התאמות ופערי מידע באסמכתאות החשבון
•  אזהרה מפני סיכונים משפטיים שעולים מתשלום או אי תשלום לקבלן

 

בין לקוחותינו:

ramat-gan-logo-final-ver.png
image.png
TAU_Logo_2.png
הורדה.jpg
הורדה.png
Untitled.jpg
1.png
הורדה.jfif
Untitled.png
bottom of page