top of page


בקרת חשבונות בנייה סופיים

אנחנו מבצעים מעקב ובקרה לחשבונות סופיים של פרויקטי בנייה, שאושרו לתשלום על ידי המפקחים. אנחנו בודקים את חישובי הכמויות שהוגשו בחשבון בטכנולוגיה חדישה, ומנתחים את המחיר בהתאמה לחוזה, לסטנדרטים המקובלים בענף ולניסיון המקצועי שלנו. השירות שלנו כולל, בין היתר:

•  איתור סטיות וטעויות חישוב בחשבונות
•  בדיקה האם הסכומים שאושרו בחשבון מעוגנים בהסברים הנדסיים ומשפטיים מתאימים
•  איתור אי התאמות ופערי מידע באסמכתאות החשבון
•  אזהרה מפני סיכונים משפטיים שעולים מתשלום או אי תשלום לקבלן

 

ichilov.jpeg
TAU_Logo_2.png
הורדה.jpg

בין לקוחותינו:

הורדה.jfif
ramat-gan-logo-final-ver.png
הורדה.png
abarbanel_logo.png
bottom of page